Phóng thích miễn phí

ncr_vt_img1
  • Gặp Nhân Viên Văn Phòng Phụ Trách Thủ Tục Trước Khi Xét Xử/Tại Ngọai Hầu tra để trao đổi về lựa chọn được phóng thích mà không phải đóng tiền thế chân của quý vị​
  • Yêu cầu được Luật Sư Công biện hộ miễn phí nếu quý vị không đủ điều kiện để trả tiền cho luật sư​
  • Dịch Vụ của Trung Tâm Cung Cấp Các Nguồn Giúp Đỡ Để Hội Nhập Vào Đời Sống trong thời gian bị giam giữ và tại ngoại​
ncr_vt_img2
Tải về bản Phóng Thích Miễn Phí (PDF)​​
Văn Phòng Phụ Trách Hồ Sơ Trước Khi Bị Xét Xử
​​​
2310 N. 1st Street Suite 104
San Jose, CA 95131
(408) 918-7910  –  Đường dây thông tin​
(408) 918-7900  –  Số điện thoại chính
[email protected]
https://pretrialservices.sccgov.org/

Xin Cứ Hỏi
Về các lựa chọn phóng thích miễn phí   


Nếu bị bắt, yêu cầu nói chuyện với nhân viên Văn Phòng Phụ Trách Hồ Sơ Trước Khi Xét Xử về các lựa chọn phóng thích miễn phí:

  • Tại Ngoại Hầu Tra (OR) – Được tại ngoại với điều kiện quý vị có mặt vào ngày xét xử
  • Tại Ngoại Hầu Tra Có Giám Sát (SORP) – Được tại ngoại với sự giám sát của nhân viên Phụ Trách Hồ Sơ Trước Khi Bị Xét Xử 
  • Chương Trình Tự Thú​
Các Câu Hỏi Thường Gặp Trong Quá Trình Luận Tội Trong Trường Hợp Bị Giam Giữ - Nhà Tù, Tòa Án, Giám Sát

 

Các liên kết hữu ích::

Trung Tâm Cải Huấn thuộc Văn Phòng Cảnh Sát Quận Hạt                

Nhà Tù Chính:​

150 W. Hedding St.
San Jose, CA 95110
https://countysheriff.sccgov.org/

 

Xin Cứ Hỏi
Về thông tin khi bị bắt giam

Dịch vụ:

Elmwood Complex
945 Thompson St.
Milpitas, CA 95035

Main Jail Complex
150 W. Hedding St.
San Jose, CA 95110

Văn Phòng Luật Sư Công 

120 W. Mission St.
San Jose, CA 95110
(408) 299-7700
www.sccgov.org/sites/pdo

Xin Cứ Hỏi
Về luật sư miễn phí 

Dịch vụ:

  • Luật sư miễn phí cho người nghèo/bị giam giữ
  • Luật sư chuyên về  nhập cư
  • Thông tin về giảm và xóa án (Dự Luật 47 & 64)​

Mạng liên kết hữu ích:

Trung Tâm Cung Cấp Các Nguồn Giúp Đỡ Để Hội Nhập ​Vào Cuộc Sống

151 W. Mission St.,
San Jose, CA 95110
(408) 535-4299
Thứ 2-Thứ 6, 8:00 sáng -5:00 chiều
https://reentry.sccgov.org/​

Xin Cứ Hỏi
Về trợ giúp sau khi được tại ngoại

Dịch vụ và hỗ trợ cho cư dân Hạt Santa Clara đang và từng bị giam giữ đã được phóng thích 

Trợ Cấp: Trợ Cấp Tổng Quát (General Assistance), trợ câp thực thẩm (CalFresh), trợ cấp y tế (Medi-Cal)

Dịch Vụ Y Tế: Dịch vụ đánh giá sức khỏe tổng quát, sức khỏe tâmthần, giới thiệu cai nghiện và giúp đỡ của nhóm đồng cảnh ngộ

Dịch Vụ Cộng Đồng: Kết nối với các dịch vụ tại chỗ, dịch vụ của cáccơ sở tôn giáo và các dịch vụ khác, chẳng hạn như giới thiệu việc làm, giáo dục, nhà ở và pháp lý.

Mạng liên kết hữu ích:

 

ncr-vn-video-image

 

 

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.